TRANG CHỦ / Sổ liên lạc điện tử
Sổ liên lạc điện tử
Sổ liên lạc điện tử

Sổ liên lạc điện tử là hệ thống phần mềm tích hợp cung cấp thông tin về tình hình học tập và rèn luyện của học sinh hàng ngày, tuần, học kỳ, cả năm giữa nhà trường và gia đình qua điện thoại và internet.

Xem thêm